Text Box: Neges y Gweinidog
Text Box:

Eglwys y bedyddwyr carmel baptist church pontlliw

Myfyrdodau

 

Galatiaid 6 (NEWYDD)

 

1 Corinthiaid 2

 

Hebreaid 10

 

Hebreaid 13 (8)

 

 

Rhufeiniaid 12

 

 

ACTAU 4 (16)

 

 

Iago2 Adnod 14

 

 

Ioan 18 adnod 34

(H.V. Watkins)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eben Fardd

(Y Parchg. D. Islwyn Davies)

 

Erthygl am Ann Griffiths

Gan

y Parchg D. Islwyn Davies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salm 103 (1-5)

 

Myfyrdod 4

 

Ar ddiwedd y myfyrdod blaenorol, fe sylwon ni fod Iesu Grist yn achub pechaduriaid ac yn gynyddol yn glanhau eu meddyliau, agweddau au chwantau. At hyn mae Dafydd yn ychwanegu dawn arall, Ef syn gwaredu fy mywyd or pwll. (Adnod 4) Pan fydda in darllen y geiriau yna, fe fydd hanes John Newton yn dod ir cof. Fel y gwyddoch, fe fuodd e am flynyddoedd yn byw mewn pechod ac ynghlwm wrth y fusnes greulon o brynu a gwerthu caethweision. Yn ystod mordaith adre i Loegr fe ddaliwyd ei long mewn storm ddychrynllyd. Roedd Newton wedi arswydo wrth iddo weithio pwmp yn nhywyllwch crombil y llong am oriau ar eu hyd dros gyfnod o ddyddiau.

Yn y tywyllwch, fe gofiodd adnod or Beibl oedd ei fam dduwiol wedii dysgu iddo flynyddoedd yn gynt yn ystod ei blentyndod. Yn y fan ar lle, galwodd ar Dduw iw achub. Ar ben ei hun yn nhywyllwch crombil y llong, cafodd ei achub. Roedd Duw wedii achub nid yn unig o berygl y storm ond hefyd o dywyllwch pwll ei fywyd pechadurus. Mae ei ddiolchgarwch i Dduw yn amlwg yn ei emyn adnabyddus, Amazing grace - Rhyfedd ras

Mae maddeuant yn bardwn rhag euogrwydd pechod; iachd yn lanhad rhag gallu pechod i lygru; prynedigaeth yn waredigaeth rhag y diflastod y mae pechod yn ein bwrw ni iddo. Pechod i rai yw caethiwed i ryw chwant arbennig; ffordd o fyw; camdriniaeth; erledigaeth; tostrwydd; balchder; trachwant; tymer ddrwg. Ar y llaw arall, gall pechod gymryd arno ffurf fwy cyfrwys a dichelgar. Sut bynnag y daw, y mae Duw yn ein gwaredu rhag y pyllau erchyll yma i gyd. Yna, mae Dafydd yn cyfeirio at bwll tywyll marwolaeth y gelyn bydd rhaid i bawb ei wynebu. Ac eto, bydd Duw yn ein gwaredu or pwll hwnnw ar bedd ac yn rhannu ni fendithion atgyfodiad bendigedig y Crist. Fy enaid, bendithia yr Arglwydd.

Mae Dafydd yn cysylltu hyn gyda bendith arall, caf meddai, fy nghoroni chariad a thrugaredd. (adnod 4) Ddim yn aml y byddwn nin meddwl am gael ein coroni. Y syniad ynghlwm choroni yw cyflwyno urddas ac anrhydedd i rywun. Llawer gwell nar aur syn coroni brenhinoedd daearol ywr cariad ar trugaredd mae Duw yn eu cyflwyno i ni. Mae cariad a thrugaredd Duw fel gemau drud syn disgleirion fwy llachar na diemwntau mewn ffrm o aur pur. Fy enaid, bendithiar Arglwydd.

 

 

 

Vincent Watkins.

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 Gweler isod linc - 10 cyflwyniad Powerpoint llafar - tua  awr yr un - o'r enw Pobl y Beibl 

ar rai o brif gymeriadau'r Beibl gan y Parchg Peter Harries Davies

Dyma'r linc Cymraeg:

https://www.youtube.com/watch?v=uKSdCodJNiA&t=1s

 

Below is a link to 10 Powerpoint presentations 15 mins long called People of the Bible by Revd Peter Harries Davies.

English -

https://www.youtube.com/watch?v=0dm5zHOFWW0&t=39s

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

Cliciwch yma i ddarllen hanes y Parchedig D Islwyn Davies gan ei ffrind Desmond Davies


Cliciwch yma i ddarllen Teyrnged ir Parchg D. Islwyn Davies

Gan y Parchg Irfon Roberts

 

Diolch i chi am ymweld r safle, a gobeithio y cewch yma rhywbeth i ennyn eich diddordeb yn yr Arglwydd Iesu, Gwaredwr y byd.

Os fyddwch yn bwrw heibio cewch yma groeso cynnes iawn.

 

Cysylltwch ni : negeseuon@carmelpontlliw.co.uk

 

Parchg. H. Vincent Watkins

01792 771650

GOMER - 'Gweinidogaeth Doniau'

y Parchg D. Islwyn Davies