Text Box: Neges y Gweinidog
Text Box:

Eglwys y bedyddwyr carmel baptist church pontlliw

Myfyrdodau

 

Galatiaid 6 (NEWYDD)

 

1 Corinthiaid 2

 

Hebreaid 10

 

Hebreaid 13 (8)

 

 

Rhufeiniaid 12

 

 

ACTAU 4 (16)

 

 

Iago2 Adnod 14

 

 

Ioan 18 adnod 34

(H.V. Watkins)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eben Fardd

(Y Parchg. D. Islwyn Davies)

 

Erthygl am Ann Griffiths

Gan

y Parchg D. Islwyn Davies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salm 103 (1-5)

 

Salm 103: 1 - 5

Maer adnod yn cwblhau catalog Dafydd o fanteision achubol; ef syn fy nigoni daioni dros fy holl ddyddiau i adnewyddu fy ieuenctid fel eryr. Dywr gair digoni ddim yn air a glywir yn aml heddiw. Roedd grŵp Y Rolling Stones yn siarad ar ran eu cenhedlaeth gyfan wrth ganu, I cant get no satisfaction. Pobl ydym sy wedi syrffedu gyda phleser, llawer ohono yn bechadurus, a theimlwn mor anfodlon. Mae gennym bopeth rŷn ni ei eisiau ac ond ychydig or hyn rŷn ni wir ei angen in gwneud yn wirioneddol hapus.

Nid syrffed mae Duw yn ei gynnig ond boddhad; meddai Dafydd, ef syn fy nigoni a daioni. Cofiwn fod Dafydd yn cyfarch ei enaid; yr enaid mae Duw, a Duw yn unig, all ei fodloni. Mae Salm 37:4 yn dweud, Ymhyfryda yn yr Arglwydd, a rhydd i ti ddeisyfiad dy galon.

Newyddion da yn wir in cenhedlaeth ni! Os ydych yn rhodio gyda Duw, fe fodlona eich enaid. Dyna ddywedodd Iesu wrth y wraig o Samaria wrth ffynnon Jacob, ond pwy bynnag syn yfed or dŵr a roddaf fi iddo, ni bydd arno syched byth. Bydd y dŵr a roddaf iddo yn troi yn ffynnon o ddŵr oi fewn, yn ffrydio i fywyd tragwyddol. Ioan 4:14 Syr, meddair wraig wrtho, rhor dŵr hwn i mi.

Bydd Duw yn cynnig bywyd tragwyddol a bydd yn bodloni enaid pawb syn edifarhau a dod at Grist mewn ffydd.

Nid yw hynnyn golygu na fydd Cristnogion byth yn profi caledi, tostrwydd, tlodi neu boen, na chwaith y bydd ein holl chwantau bydol yn cael eu bodloni. Fe ddywedodd Iesu, os myn neb ddod ar fy l i, rhaid iddo ymwadu ag ef ei hun a chodi ei groes bob dydd am canlyn i. Luc 9:23. Ond fe ddywedodd hefyd, Yn wir rwyn dweud wrthych nad oes neb a adawodd dŷ neu wraig neu frodyr neu rieni neu blant er mwyn teyrnas Dduw, na chaiff dderbyn yn yr amser hwn, ac yn yr oes syn dod, fywyd tragwyddol. Luc 18: 29 - 33. Fy enaid bendithia yr Arglwydd!

Yn olaf, dywed Dafydd y bydd ein hieuenctid yn cael ei adnewyddu fel eryr. Fe ddywedodd yr Apostol Paul rhywbeth tebyg ynglŷn ag adfywiad mewnol y Cristion. Er ein bod yn allanol yn dadfeilio, yn fewnol fen hadnewyddir ddydd ar l dydd. 2 Cor. 4:16

Maer eryr yn symbol o nerth a chryfder ac mae Duw yn rhoi nerth a chryfder ir enaid syn ymddiried ynddo. Mae hyn yn cael ei gyflawni yn arbennig, felly, yn y bywyd ar l marwolaeth. Rwyn meddwl am eiriau olaf pregethwr or 19eg, Dr. Edward Payson, yn marw ynghanol dioddefaint mawr. Fe ddywedodd, Mi wn fod fy hapusrwydd ond yn dechrau. Fe fydd yn para am byth Maen ymddangos fel pe bai fy enaid wedi darganfod pr o adenydd newydd ac yn awyddus iw defnyddio. Gweler Eseia 40: 31 am brofiad tebyg. Gydar addewid bydd Duw yn adnewyddu ei ieuenctid fel eryr y mae Dafydd yn cwblhau y gadwyn o fendithion y dylai ei enaid ganmol yr Arglwydd amdanynt. Bydded i ninnau barhau i fendithior Arglwydd wrth i ni gofio gyda diolchgarwch ei holl fanteision achubol.

Fy enaid, bendithiar Arglwydd, a phaid ag anghofio ei holl ddoniau.

 

 

Vincent Watkins.

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 Gweler isod linc - 10 cyflwyniad Powerpoint llafar - tua  awr yr un - o'r enw Pobl y Beibl 

ar rai o brif gymeriadau'r Beibl gan y Parchg Peter Harries Davies

Dyma'r linc Cymraeg:

https://www.youtube.com/watch?v=uKSdCodJNiA&t=1s

 

Below is a link to 10 Powerpoint presentations 15 mins long called People of the Bible by Revd Peter Harries Davies.

English -

https://www.youtube.com/watch?v=0dm5zHOFWW0&t=39s

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

Cliciwch yma i ddarllen hanes y Parchedig D Islwyn Davies gan ei ffrind Desmond Davies


Cliciwch yma i ddarllen Teyrnged ir Parchg D. Islwyn Davies

Gan y Parchg Irfon Roberts

 

Diolch i chi am ymweld r safle, a gobeithio y cewch yma rhywbeth i ennyn eich diddordeb yn yr Arglwydd Iesu, Gwaredwr y byd.

Os fyddwch yn bwrw heibio cewch yma groeso cynnes iawn.

 

Cysylltwch ni : negeseuon@carmelpontlliw.co.uk

 

Parchg. H. Vincent Watkins

01792 771650

GOMER - 'Gweinidogaeth Doniau'

y Parchg D. Islwyn Davies