Text Box: Neges y Gweinidog
Text Box:

Eglwys y bedyddwyr carmel baptist church pontlliw

Myfyrdodau

 

 

 

1 Corinthiaid 2

 

Hebreaid 10

 

Hebreaid 13 (8)

 

 

Rhufeiniaid 12

 

 

ACTAU 4 (16)

 

 

Iago2 Adnod 14

 

 

Ioan 18 adnod 34

(H.V. Watkins)

 

 

Eben Fardd

(Y Parchg. D. Islwyn Davies)

 

Erthygl am Ann Griffiths

Gan

y Parchg D. Islwyn Davies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliciwch yma i ddarllen hanes y Parchedig D Islwyn Davies gan ei ffrind Desmond Davies
 

 

===========================================================

Darllen 1 Timotheus 4 (1 - 16)

1Y mae'r Ysbryd yn dweud yn eglur y bydd rhai mewn amserau diweddarach yn cefnu ar y ffydd. Byddant yn troi at ysbrydion twyllodrus ac at bethau y mae cythreuliaid yn eu dysgu trwy ragrith pobl gelwyddog. 2Pobl yw'r rhain 'u cydwybod wedi ei serio, 3yn gwahardd priodi, ac yn mynnu fod pobl yn ymwrthod bwydydd-bwydydd y mae Duw wedi eu creu i'w derbyn diolch gan y credinwyr sydd wedi canfod y gwirionedd. 4Oherwydd y mae pob peth a greodd Duw yn dda, ac ni ddylid gwrthod dim yr ydym yn ei dderbyn diolch iddo ef, 5oherwydd y mae'n cael ei sancteiddio trwy air Duw a gweddi. 6Os dygi di'r pethau hyn i sylw'r gynulleidfa, byddi'n was da i Grist Iesu, yn dy feithrin dy hun geiriau'r ffydd, a'r athrawiaeth dda yr wyt wedi ei dilyn. 7Paid gwrando ar chwedlau bydol hen wrachod, ond ymarfer dy hun i fod yn dduwiol. 8Wrth gwrs, y mae i ymarfer y corff beth gwerth, ond i ymarfer duwioldeb y mae pob gwerth, gan fod ynddo addewid o fywyd yn y byd hwn a'r byd a ddaw. 9Dyna air i'w gredu, sy'n teilyngu derbyniad llwyr. 10I'r diben hwn yr ydym yn llafurio ac yn ymdrechu, oherwydd rhoesom ein gobaith yn y Duw byw, sy'n Waredwr i bawb, ond i'r credinwyr yn fwy na neb.11Gorchymyn y pethau hyn i'th bobl, a dysg hwy iddynt. 12Paid gadael i neb dy ddiystyru am dy fod yn ifanc. Yn hytrach, bydd di'n batrwm i'r credinwyr mewn gair a gweithred, mewn cariad a ffydd a phurdeb. 13Hyd nes imi ddod, rhaid i ti ymroi i'r darlleniadau a'r pregethu a'r hyfforddi. 14Paid ag esgeuluso'r ddawn sydd ynot ac a roddwyd iti trwy eiriau proffwydol ac arddodiad dwylo'r henuriaid. 15Gofala am y pethau hyn, ymdafla iddynt, a bydd dy gynnydd yn amlwg i bawb. 16Cadw lygad arnat ti dy hun ac ar yr hyfforddiant a roddi, a dal ati yn y pethau hyn. Os gwnei di felly, yna fe fyddi'n dy achub dy hun a'r rhai sy'n gwrando

 

 

Adnod 12 ywr adnod allweddol yn y darlleniad uchod - paid gadael i neb dy ddiystyru am dy fod yn ifanc. Yn hytrach, bydd din batrwm ir credinwyr mewn gair a gweithred mewn cariad a ffydd a phurdeb.

Yn ddiweddar, fe ddarllenais lyfryn oedd yn canolbwyntio am chwe diwrnod ar fod yn esiamplau yn ein bywyd yng Nghrist. Andrew Murray ddwedodd Does gan Dduw dim rhodd mwy gwerthfawr na dyn syn byw fel ymgorfforiad oi ewyllys ag syn tanio'r rheiny oi gwmpas gydar ffydd o beth mae gras yn gallu gwneud.

Pan fod Paul yn annog Timotheus i fod yn batrwm neun esiampl ir credinwyr, maen golygu bod yn role model Y car cyntaf oddi ar y linell gynhyrchu ywr cynddelw or hyn syn dilyn. Mae gwniadyddesau yn astudior patrwm, ac yna yn cynllunior dilledyn. Maer gair delfrydol yn swnion crand, ac mae e. Ond hyd yn oed os nad ydych yn cyrraedd y ddelfryd, hwnnw ddylai eich nod fod. Beth roedd Paul yn dweud wrth Timotheus oedd hyn. Pan wyt tin siarad am Iesu, dylai pobl weld gymaint ohono Fe yn dy fywyd di nes eu bod yn awyddus iw nabod. Pan wyt tin siarad am ffydd, dylair dystiolaeth ohono fod mor amlwg nes eu bod am eu byw.

(Gweler Y Gerdd Saesneg ar y tudalen Saesneg.) Maen hyfryd dweud bydd yn batrwm, yn esiampl ond ym mha ffordd yn union.

1. Bydd yn esiampl mewn gair / ymadrodd

Yn llyfr y Diarhebion 29: 20 mae Solomon yn dweud Fe welaist un syn eiddgar i siarad: y mae mwy o obaith ir ffŵl nag iddo ef. Y broblem gyda geiriau, unwaith maen nhw wedi cael eu dweud, mae eu heffaith naill ai yn gadarnhaol neu yn negyddol yn cael ei deimlo - a fedrwch chi ddim eu tynnun l. Dymar prawf eithaf ich geiriau, ac maer safon yn uchel. Salm 19:14

Bydded geiriau fy ngenaun dderbyniol gennyt, a myfyrdod fy nghalon yn gymeradwy i ti, O Arglwydd, fy nghraig am prynwr.

Felly heddiw, gadewch ich geiriau fod yn adeiladol, achos mae pobl yn brwydro yn erbyn amheuaeth ac ofn. Gadewch ich geiriau fod yn gysurlawn, achos mae gan bobl glwyfau na fedrwch moi gweld. Gadewch ich geiriau godi pobl ar eu traed, achos mae pobl yn cael eu llethu gan feirniadaeth a diffyg cefnogaeth. Gadewch ich geiriau fod yn heddychlon, achos mae Duw wedi addo eich bendithio os ydych yn dangnefeddwyr. A gadewch ich geiriau fod yn gyfrwng magu cymeriad a gadael pobl mewn gwell cyflwr ysbrydol na pan welsoch chi nhw gyntaf.

 

Gweddi: Arglwydd, Helpa ni i fod yn esiampl yn ein hymadroddion a dysg ni i siarad yn fwy nefol fel preswylwyr tŷ ein Tad. Amen

 

https://youtu.be/_bRV3J4n8cc

 

 

 

Parchedig H. Vincent Watkins.

Gweinidog.

 

Diolch i chi am ymweld r safle, a gobeithio y cewch yma rhywbeth i ennyn eich diddordeb yn yr Arglwydd Iesu, Gwaredwr y byd.

Os fyddwch yn bwrw heibio cewch yma groeso cynnes iawn.

 

Cysylltwch ni : negeseuon@carmelpontlliw.co.uk

 

Parchg. H. Vincent Watkins

01792 771650

GOMER - 'Gweinidogaeth Doniau'

y Parchg D. Islwyn Davies