Text Box: Neges y Gweinidog
Text Box:

Eglwys y bedyddwyr carmel baptist church pontlliw

Myfyrdodau

 

 

1 Corinthiaid 2

 

Hebreaid 10

 

Hebreaid 13 (8)

 

 

Rhufeiniaid 12

 

 

ACTAU 4 (16)

 

 

 

 

 

Iago2 Adnod 14

 

 

Ioan 18 adnod 34

(H.V. Watkins)

 

 

 

 

 

 

 

 

Eben Fardd

(Y Parchg. D. Islwyn Davies)

 

Erthygl am Ann Griffiths

Gan

y Parchg D. Islwyn Davies

Dyledwr ydwyf y mis hwn i sylwadau treiddgar y diweddar Barchg Wayne Hughes yn ei lyfr odidog Emynau Ffydd 2. Wrth gyfeirio at gyfieithiad Wil Ifan o emyn godidog Bryn Austin Reed. Rhif 674 yn Caneuon Ffydd fe ddywedwyd hyn

Pwysleisir dro ar l tro yn yr Hen Destament ar Newydd mai pennaf dyletswydd pob person yw ymroi i garu yr Arglwydd dy Dduw th holl galon ac 'th holl enaid ac th holl feddwl ac th holl nerth Marc 12:30. Ond amhosibl yw caru Duw o gwbl heb sn am ei garun iawn, os nad ydym yn credu ynddo. Mae credu ym modolaeth y Creawdwr, ar hyn a wnaeth drwy anfon ei unig Fab ir byd, yn esgor ar yr awydd iw garu ai wasanaethu. Deisyf am gymorth i gredu yn Nuw a wnar emynydd yn yr emyn hwn. Maen annog ei galon i gredu yn Nuw yn y pennill cyntaf, ei feddwl yn yr ail, ai enaid yn y trydydd. Sylweddolan gwbl gywir nad gwaith hawdd yw cael y tair elfen hon or bersonoliaeth ddynol i gredu ac ymddiried yn Nuw. Maer emynydd yn ceisio cynorthwyoi hun i fentroi dynged yn llwyr ar yr Hollalluog. Ef ywr Un syn cyflawni ymhob dim ei addewidion oll. Wrth annog ei feddwl i gredu yn Nuw, fe bwysleisian dirion mai dim ond rhai o fwriadau doeth trugaredd Ir sydd o fewn cyrraedd in dirnadaeth ni. Rhaid wrth ostyngeiddrwydd meddwl a chalon i gredu yn Nuw. Yn y trydydd pennill wrth annog ei enaid i gredu, cyfeiriar awdur at y prawf eithaf o fodolaeth Duw, sef yr hyn a wnaeth unwaith ac am byth yn ei Fab ar Galfaria. Credu yng ngallur weithred brynedigol honno in hachub syn dwyn sicrwydd ir enaid ofnus, ni ddwg bywyd, ni ddwg bedd hyd yn oed blant y ffydd o afael gref garedig llaw yr Hollalluog. Yn y pennill olaf, maer emynydd yn ymbil yn daer ar ir Arglwydd Iesu Grist ei wneud yn gyfan oll wrth iw bersenoliaeth gyfan ei galon, ei feddwl, ai enaid gredu yn Nuw. Anghyflawn yw bywyd pob person hyd nes y dnt trwy ras i gredu yn Nuw.

Da fydd cael cyfle iw chanu yn ystod mis Mawrth.

 

Parchedig H. Vincent Watkins.

Gweinidog.

 

Diolch i chi am ymweld r safle, a gobeithio y cewch yma rhywbeth i ennyn eich diddordeb yn yr Arglwydd Iesu, Gwaredwr y byd.

Os fyddwch yn bwrw heibio cewch yma groeso cynnes iawn.

 

Cysylltwch ni : negeseuon@carmelpontlliw.co.uk

 

Parchg. H. Vincent Watkins

01792 771650