Text Box: Neges y Gweinidog
Text Box:

Eglwys y bedyddwyr carmel baptist church pontlliw

Myfyrdodau

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eben Fardd

(Y Parchg. D. Islwyn Davies)

 

Erthygl am Ann Griffiths

Gan

y Parchg D. Islwyn Davies

 

Pan gewch gyfle yn ystod Mis Hydref, trowch at emyn rhif 683 yn Caneuon Ffydd sy’n agor gyda’r geiriau -

“Ar yrfa bywyd yn  y byd a’i throeon enbyd hi

O ddydd i ddydd addawodd ef oleuni’r nef i ni.”

O ddydd i ddydd y mae’r Cristion i fyw mewn byd o amser. Wrth egluro ei ddysgeidiaeth, dywedodd yr Arglwydd Iesu Grist yn eglur iawn “Peidiwch felly â phryderu am yfory, oherwydd bydd gan yfory ei bryder ei hun. Digon i’r diwrnod ei drafferth ei hun (Mathew 6:34)

Darparu  digon o nerth ar gyfer pob dydd unigol fu arfer Duw erioed.    

              “O ddydd i ddydd y daw dy drugareddau rhad”

Heb imi weld y ddwyfol law na chariad nefol Dad

                                                                           (John Hughes)

Wrth fyfyrio ar gynnwys a neges yr emyn hwn, o waith y diweddar Barchedig J.T. Job, cawn ein harwain i feddwl, nid am y modd y cawn ein digoni â bendithion tymhorol “o ddydd i ddydd” ond am natur ac ansawdd y “nerth” ysbrydol a ddaw i’n rhan yr un mor gyson. Geiriau o’r Hen Destament sy’n sylfaen i’r emyn “megis dy ddyddiau, y bydd dy nerth” Braint pob Cristion yw cael profi’n ddyddiol o’r “nerth” sydd bob amser yn diwallu’r angen. Hyd yn oed yng nghanol “troeon enbyd” ein gyrfa ddaearol cawn brofi’n ddyddiol o “oleuni’r nef”

Diolchwn am sicrwydd bendigaid geiriau’r emyn sy’n adleisio Gair ein Duw fod pwyso ar Iesu yn gryfder sydd yn dal y pwysau i gyd.

 

Parchedig H. Vincent Watkins.

Gweinidog.

 

Diolch i chi am ymweld â’r safle, a gobeithio y cewch yma rhywbeth i ennyn eich diddordeb yn yr Arglwydd Iesu, Gwaredwr y byd.

Os fyddwch yn bwrw heibio cewch yma groeso cynnes iawn.

 

Cysylltwch â ni : negeseuon@carmelpontlliw.co.uk

 

Parchg. H. Vincent Watkins

01792 771650