Text Box: Neges y Gweinidog
Text Box:

Eglwys y bedyddwyr carmel baptist church pontlliw

Myfyrdodau

 

 

1 Corinthiaid 2 (NEWYDD)

 

Hebreaid 10  (NEWYDD)

 

Hebreaid 13 (8) 

 

 

Rhufeiniaid 12

 

 

ACTAU 4 (16)

 

 

 

 

 

Iago2 Adnod 14 

 

 

Ioan 18 adnod 34   

(H.V. Watkins)

 

 

 

 

 

 

 

 

Eben Fardd

(Y Parchg. D. Islwyn Davies)

 

Erthygl am Ann Griffiths

Gan

y Parchg D. Islwyn Davies

Y mis hwn ga i’ch gwahodd i fentro eto i lyfr campus Huw Powell Davies “Emynau Ffydd” ac arsylwi ar ei fyfyrdod ar Emyn 130 yn Caneuon Ffydd sef “Pob peth ymhell ac agos”

Dyma a ddywedir ganddo

“Pe byddem a’r llygaid i weld, fe welem fod pob peth o’n cwmpas, yn weledig ac yn anweledig, “pob peth, ymhell ac agos” wedi eu gwneud gan Dduw, a hynny trwy Grist.

Datgan mae Elfed yn ei emyn i Dduw y Creawdwr, fod stamp Duw “ar waith ei law i gyd”

Pan fyddwn ni’n prynu rhywbeth, byddwn yn chwylio yn aml am stamp y gwneuthurwr ar y peth hwnnw, boed yn gar neu deledu neu’n ddillad. Chwiliwn yn aml am wneuthurwr y gallwn ni ymddiried yn ei safon, ac, o ganlyniad, ddibynnu ar y nwyddau mae’n eu cynhyrchu.

Sonia Dafydd y Salmydd, am ein gwneuthuriad ninnau, a’i fod yn un “ofnadwy a rhyfedd” (Salm 139:14) Eto nid yw pobl yn fodlon cydnabod bod ganddyn nhw Greawdwr. Gwelodd Dafydd yn eglur y stamp sydd ar bob dim yn y cread sy’n nodi: “Gwnaed gan Dduw”

Mae Duw yn ei ddatguddio’i hun inni yn ei waith ac yn ei fendithion, a dylem fod yn ddiolchgar iddo am ei ddarpariaeth inni. Erbyn diwedd ein hemyn, fe gawn weld gan Elfed hefyd nad Duw y Creawdwr yn unig yw ein Duw ni, ond ei fod yn fugail ein heneidiau yn ogystal, ac wedi dangos hynny inni yn aberth Crist drosom ar y groes. Os yw, yn ei ras, yn cynnal ein cyrff a’r “bara sydd bob bore yn dod o’i ddwylo ef” diolchwn iddo fod ganddo fwriadau ar ein cyfer sydd y tu hwnt i’r byd hwn, a’i fod yn “cynnal ein heneidiau …. Byth â bara’r Nef.”

 

Parchedig H. Vincent Watkins.

Gweinidog.

 

Diolch i chi am ymweld â’r safle, a gobeithio y cewch yma rhywbeth i ennyn eich diddordeb yn yr Arglwydd Iesu, Gwaredwr y byd.

Os fyddwch yn bwrw heibio cewch yma groeso cynnes iawn.

 

Cysylltwch â ni : negeseuon@carmelpontlliw.co.uk

 

Parchg. H. Vincent Watkins

01792 771650