Teyrnged ir Parchg Islwyn Davies

Gan y Parchg Irfon Roberts

 

 

Darllenais mewn rhifyn diweddar or Seren deyrnged y Parchedig Ddr. Desmond Davies, Caerfyrddin, ir Parchedig D. Islwyn Davies - teyrnged lwyr haeddiannol i un a gyfrannodd gymaint iw enwad a thu hwnt iddo fel pregethwr, gweinyddwr a bugail.

Funig fwriad wrth ysgrifennu fel hyn yw rhannu darllenwyr Cwlwm ein balchder i Glyn Nest gael y fraint o weini iw anghenion adeg y cyfnod o ddwy flynedd a hanner y bu gyda ni cyn ei farw.

Ni fu rhwng muriaur Cartref neb mwy gwerthfawrogol or gofal dderbyniodd. Ei air cyntaf, bron yn ddieithriad, fyddai diolch. Diolch fyddai ei air olaf hefyd. Diolchai am bob caredigrwydd ddoi iw ran, am bob ymweliad ac ymwelydd yn ei dro ac am bob sgwrs a chyfle i hel atgofion am oedfaon a phregethwyr a hen ffyddloniaid a gofiai.

Ymhyfrydai mewn cael arwain rhai o wasnaethau addoli y Cartref, ond yr hyn a roddair mwyaf o hyfrydwch iddo oedd gwrando ar weinidogion eraill yn canmol y Meistr y bu iddo ef dreulioi fywyd yn ei ddyrchafu ai ganmol.

Tystia pawb ai hadnabu iddo fod yn ŵr hawddgar ac addfwyn - yn ymgorfforiad or gostyngeiddrwydd hwnnw sydd i nodweddur Cristion. Er yn gaeth iw gadair taflodd ei gysgod dros weddill deiliaid y Cartref gan brofi ei hun yn esiampl loyw or math ymddygiad y disgwylir i ddilynwr Iesu ei arddangos.

Oi glywed yn siarad a rhannu oi brofiad buan iawn y sylweddolem ein bod ym mhresenoldeb rhywun gwahanol - ei fod yn berson iw edmygu ai barchu.

Daw i gof eiriau oi ddarlith Addoli Ar Pregethwr. (Darlith Goffa Dewi Gravelle yng Nghalfaria Clydach, Medi 1997.) Person yw Duw. Person iw adnabod yng Nghrist. Person syn galw pobl i berthynas bersonol a chyfamodol ag Ef ei Hun drwy Grist. Person iw garu.

Cofir Islwyn Davies fel un a oedd mewn cymaint cariad i Dduw fel iddo gysegru ei ddoniau helaeth iw wasanaethu. Mawrygwn ein braint i ni yng Nglyn Nest gael yr anrhydedd oi hebrwng y rhan olaf oi daith a diolchwn iw deulu am ei ymddiried in gofal.

Deisyfwn ar i Dduw fendithio ei briod Beti, ei feibion Hywel ac Iwan, ei ferched yng nghyfraith Susan a Katherine, ei wyrion Rhys, Elidir, Aled ac Osian, ei or-wyrion Ethan ac Emelia, yn ogystal Trefor ac Eluned, y ddau ohonynt yn uchel eu parch gennym fel enwad.

Derbyniwyd er cof am Islwyn swm anrhydeddus iawn o arian cyfraniad yn adlewyrchur parch mawr a oedd iddo a diolchwn iw deulu am fynegi mewn modd ymarferol fel hyn eu gwerthfawrogiad hwy o ofal staff Glyn Nest ou hanwylun.