Iago 2 ( 14 )

 

Fy mrodyr, pa les yw i ddyn ddweud fod ganddo ffydd ac yntau heb weithredoedd. A all ei ffydd ei achub ef?

 

What use is it, my brethren, if a man says he has faith but he has no works? Can that faith save him?

 

Mae'r Beibl yn son am ddeubeth canolog - y ffordd at Dduw a rhodio gyda Duw. I'r rhai colledig - marw yn eu pechodau - dywed y Beibl sut y mae'n bosib iddynt gael eu hachub. Ac i'r rhai sydd wedi dod yn Gristnogion mae'n esbonio sut i fyw yn y fath ffordd fydd yn dod boddhad i Dduw. Ar y brig yn yr ail gategori mae llyfr Iago.

 

" No stained glass theological discussions - only grass stained advice from someone following Christ in the grass roots of life.

 

Llyfr ymarferol sy'n cymryd hi'n ganiataol eich bod yn gwybod basics y ffydd. Bwriad Iago yw pwysleisio pwysigrwydd byw y gwirionedd.

 

Faith is like calories you can't see them but you can always see the results.

Dyma'r thema yn Iago - canlyniadau gwir ffydd yn dwyn ffrwyth real.

 

Roedd Paul Rhuf. 3 - 5 wedi pwysleisio cyfiawnhad trwy ffydd ar wahn i weithredoedd y gyfraith

 

Iago yn pwysleisio cyfiawnhad drwy weithredoedd ac nid ffydd yn unig. Paul yn pwysleisio gwreiddyn iachawdwriaeth sef ffydd yng Nghrist yn unig a Iago yn galw sylw i'r ffrwyth ar l iachawdwriaeth.

 

Main issue that prompted James to write

If you say you believe, why do you act like you don't?

 

Fe all unrhyw un honni ei fod yn Gristion ond mae person sy wedi darganfod ffydd real hefyd yn rhodio yn y ffydd honno.

 

Salvation by works - NO

Salvation accompanied by works - YES

 

Ffydd yw'r gwreiddyn, gweithredoedd yw'r ffrwyth. Heb ffrwyth mae geiriau ffydd yn wag ac yn ddi fywyd

 

Alan Redpath

" The conversion of a Soul is the miracle of a moment, the manufacture of a saint is the task of a lifetime."

 

Iago yn sn am Nodweddion ffydd real - Characteristics of genuine faith

 

Nid rhywbeth difater mohono ond gweithredol

 

It is not in different but involved

 

Fel Duw ei hun Yr Emaniwel - yr un a ymaflodd mewn dyn ar y llawr

 

V15 Os bydd brawd neu chwaer yn noeth, ac mewn eisiau nid geiriau neis ond gweithredoedd. Bwyd real a dillad real

 

1 Ioan 3 ( 17 - 18 )

 

Eithr yr hwn sydd ganddo dda'r byd hwn, ac a welo ei frawd mewn eisiau, ac a gaeo ei dosturi oddi wrtho pa fodd y mae cariad Duw yn aros ynddo ef.

Fy mhlant bychain, na charwn ar air nac ar dafod yn unig eithr mewn gweithred a gwirionedd.

 

Nid rhywbeth annibynnol yw ond mewn partneriaeth

 

Genuine faith is not independent but in partnership

 

V17 felly ffydd hefyd, oni bydd ganddi weithredoedd, marw ydyw a hi yn unig

 

Cofio'r gn love and marriage?

 

Cofio'r dechrau - love and marriage love and marriage go together like a horse and carriage

 

Ac yna mlaen a mlaen

 

Gan orffen gyda'r geiriau

You can't have one without the other

 

Ffydd a gweithredoedd yn mynd gyda'i gilydd hefyd fel ceffyl a chart

 

Diddymwch y partneriaeth ac mae ffydd yn marw

 

Nid rhywbeth i fodoli ar ei ben ei hun yw ffydd, ar wahn i'r partner sy'n profi ei fodolaeth.

 

Mae gweld mwg yn dod mas o'r simne - prawf bod tn yn y grat

 

Iago'n dweud dylai'r byd fedri ddweud bod ffydd yn llosgi yn ein calonnau wrth weld y gweithredoedd yn brigo yn ein bywydau..

 

Pa ddaioni sy'n dod o ddweud fod gennym ffydd os nad oes gennym weithredoedd i gyfiawnhau ein ffydd?

Beth yw'r pwynt o gael trwydded i yrru car os i chi byth yn gyrru? - dim. Worthlessness of a workless faith.

 

Ioan 15 ( 4 -5 )

Pob credadun sy wedi gwreiddio yng Nghrist yn mynd i ddwyn ffrwyth

 

Great leaders of Reformation used to say we are justified by faith alone but not by faith which is alone.

 

Genuine saving faith is accompanied by fruit.

 

Nid rhywbeth anweledig ond gweladwy

 

Genuine faith is not invisible but on display

 

V18 dangos i mi dy ffydd di heb weithredoedd a minnau wrth fy ngweithredoedd i a ddangosaf i ti fy ffydd innau.

 

Dangos - dwyn i'r goleuni arddangos

 

If it doesn't show you don't have it.

 

Canys megis y mae'r corff heb yr ysbryd yn farw, felly hefyd ffydd heb weithredoedd marw yw.

 

Heb anadl yn y corff - marw.

 

Heb weithredoedd dyw ffydd yn ddim byd gwell na chorff marw - heb fywyd yn gwbl ddiwerth.

 

Nid rhywbeth yn ymwneud r meddwl ond hefyd a'r galon

 

 

Genuine faith is not intellectual but from the heart

 

Credu yr wyt ti mai un Duw sydd

 

Ardderchog medde Iago mae dy ddiwyniaeth di yn first class - cydia law yn llaw a'r cythreuliaid

 

Mae nhw'n credu hefyd ac yn crynu - ond cythreuliaid yw nhw o hyd.

 

Impeccable theology is not enough

 

Gwybod y ffeithiau crefyddol

 

Dadlau nhw - ond rhaid cynllunio i ymgysegru ein bywydau i Grist a'i ddilyn

 

" If you take away the element of application you are left only with mere intellectual assent which neither glorifies God nor helps the person who possesses it

 

Love so amazing, so divine demands my soul my life my all

 

Mae ffydd real yn involved - ydy dy ffydd di?

Mae ffydd real yn bartneriaeth - ydy dy ffydd di?

Mae ffydd real yn weladwy - ydy dy ffydd di?

Mae ffydd real o'r galon - ydy dy ffydd di?