Actau 4 (16)

 

"Beth a wnawn" meddent "a'r dynion hyn?"

Beth wnawn ni ar dynion yma? medden nhw

 

 

Gofyniad pendant yw hwn a ofynnwyd yn y cyfnod pan oedd yr Eglwys Fore ar ddechrau ei thaith yn Jerwsalem.

Mae yna rhywbeth eithriadol o gyffrous yn y cyfnod arbennig hwn ac fe ddylai fod yn ysbrydiaeth i ni fel aelodau o Eglwys Crist yn y dyddiau digyffro a difywyd hyn. O na fedrwn sylweddoli ein bod fel pobl yr Arglwydd yn bobl freintiedig wrth gofio ein tras eneiniedig a'n tasg enfawr yn y byd

 

Roedd Pedr ac Ioan wedi cyflawni gwyrth hynod wrth borth y deml - iachau'r dyn cloff o'i enedigaeth

 

Roedden nhw wedi pregethu pregeth hynod yng nglostr Solomon

 

A dyma'r canlyniad

 

Cwestiwn sy'n bradychu pryder a phenbleth

 

"Beth a wnawn a'r dynion hyn?"

 

Cystal i ni gydnabod does neb yn gor bryderu am yr hyn a wnawn ni fel Cristnogion yr oes bresennol. Does neb yn ein holi ni fel cynt

Matthew 21 (23)

 

Drwy ba awdurdod yr wyt tin gwneud y pethau hyn - gofyn i'r Iesu "Trwy ba nerth neu drwy ba enw y gwnaethoch chwi hyn"

Does neb yn ein herlid - rhoi mewn dalfa - erledigaeth gyntaf ar Eglwys Iesu Grist

 

Roedd Y big guns i gyd fan hyn

Offeiriad Sadwceaid - Annas - Caiaffas

 

Does neb yn ein hatal - gorchymyn nad oeddent i siarad na dysgu o gwbl yn enw Iesu. Pryd gawson ni'n holi neu'n herlid neu'n hatal?

 

"Ofni rydym Duw ein Tadau Mai rhy rwydd yw'n llwybr ni"

 

Roedd gan yr Eglwys Fore awdurdod, apl ac arweiniad -

A dyna pam y gorfodwyd eu gwrthwynebwyr i ofyn yn bryderus

 

"Beth a wnawn a'r dynion hyn?"

 

Beth fu achos y cwestiwn?

 

Roedden nhw'n credu pethau rhyfedd

 

Cred yn bwysig - a wyt ti yn credu?

 

Roedden nhw'n credu bod yr Iesu a groeshoeliwyd - bod yr Oen a laddwyd wedi cyfodi oddi wrth y meirw. Bod Duw wedi cyfodi Crist o feirw

Sylwch fod cred yr Eglwys yn diogelu

 

Undeb yr Eglwys

 

V 32 yr oedd y lliaws credinwyr o un galon ac enaid. Ac mae undeb yn sicr o ddod rhywbeth gydag e

 

Urddas yr Eglwys

 

Dim cecran - dim ymraniadau - dim cwympo mas

 

Paul Corinth - Neb yn brin o rannu

 

Yn sgil a diwygiad llawer o ymraniadau

 

Ail adrodd heddiw -

 

Aelodau gwahanol - un corff - washing dirty linen in public teulu yn torri etc.

 

Mab Afradlon ‑ urddas teuluol - gwisgo'r esgidiau a'r fodrwy

 

Ei wisgo a chyfiawnder yn hardd gerbron y Tad

 

Dyn ymhlith y beddau - Noeth i'r byd - heb urddas - ble nad ydym yn gwisgo dillad undeb

 

Unity not uniformity

 

Unplygrwydd yr Eglwys sincerity didwylledd, difaterwydd

 

Yn ddidwyll oherwydd ei cred. A yw'n iawn yng ngolwg Duw wrando arnoch chwi yn hytrach nag ar Dduw?

 

 

Ni allwn ni dewi a sn

 

 

Daniel 3 llanc yn y ffwrn dn - sincere come what may - whatever the cost

 

V8 ychydig wythnosau yn l Pedr yn crynu o flaen morwynion y dynion y mae yn awr yn wynebu gyda hyder urddasol - ei gred

 

Un peth yw credu - peth arall yw cyhoeddi - they'll laugh at me

 

byd yn rownd

 

Credu dyle fe ddim rhegi cyhoeddi hynny peth arall

 

Roedd rhain yn barod i

 

cyhoeddi pethau rhyfedd credais ac am hynny y lleferais

 

Dyna waith yr Eglwys - nid trimio'r gwirionedd - nid dwrhau y gwirionedd. Being a Christian won't make much difference - wrong

 

All the difference in the World - y pethau oedd elw - sbwriel nawr

Os myn neb ddod ar fy l i.

Love so amazing so divine

 

Nid dadlau nid rhesymu ond cyhoeddi

 

Witnesses are more important than advocated / arguments

 

Testimony rather than reason

 

V39 llefaru gair Duw phob hyder. Dyna waith yr Efengyl

 

Taerant fod Iesu a groeshoeliwyd yn FYW

 

V33 nerth mawr yr oedd yr apostolion yn rhoi eu tystiolaeth am atgyfodiad yr Arglwydd Iesu

 

Taerant fod yr Iesu yn FUDDUGOL - concro angau

 

Taerant fod yr Iesu yn FRENIN - dim ond y sawl sydd wedi concro sydd a hawl i fod yn frenin - concro ein chwantau etc. yn frenin arnynt - os na gwas iddynt

 

Fe safodd fy mrenin ei hunan

 

Gorchfygodd

 

Os clwyfwyd dau concwerodd un a'r Iesu oedd Efe

 

Yr ydym yn fwy na choncwerwyr - 1 Samuel 17 (40) Dafydd

 

 

Cyhoeddi CYNNYDD V4 - daeth llawer o'r rhai oedd wedi clywed y gair yn gredinwyr

 

CONCWEST V10 Ni allodd angau du ddal Iesu'n gaeth

CEIDWAD V12 Nid oes iachawdwriaeth yn NEB arall

 

Dyma ceidwad i'r colledig

 

Am fod yr Iesu'n fyw

Byw hefyd fydd ei Saint

 

Jesus Christ is alive therefore life after death

 

Roedden nhw'n abl i

 

Cyflawni pethau rhyfedd - drwy Crist

 

Os yw cred yr Eglwys Fore yn ddwfn, a'i chyhoeddi yn ddifrifol, mae ei chyflawniadau yn ddwyfol.

 

Rhain fydde'r cyntaf i ddweud

Ti piau'r clod, wel cymer Ef

 

V14 y dyn cloff yn sefyll yn iach.

 

Facts are stubborn things

 

Un peth a wn i, lle yr oeddwn i yn ddall - ffaith

 

Neb arall yn gallu helpu'r dyn

 

Porthi'r 5000

Rhowch chwi rywbeth iddynt i'w fwyta

 

Disgyblion yn methu

 

 

Bachgen ar waelod mynydd y gweddnewidiad - disgyblion methu iachau - Crist yn iachau

 

V16 gwyrth hynod wedi digwydd trwyddynt hwy

 

V22 pawb yn gogoneddu Duw am yr hyn oedd wedi digwydd

 

V13 yr oeddent yn sylweddoli hefyd eu bod hwy wedi bod gyda Iesu

 

Ni gyda Christ - Crist yno ni

 

Aderyn a'r bara - yn faich cyn - yn fendith nawr

Llyncu fe hedfan i ffwrdd

 

V32 V34 -35 Setlo inflation

 

 

O Iesu mawr rho danian bur

I eiddil gwan mewn anial dir

 

Mi lyna'n dawel wrth dy draed

 

Mi ganaf

 

Mi garia'r groes

 

Ond cael dy anian - natur - dan fy mron