Text Box:

Eglwys y bedyddwyr carmel baptist church pontlliw

Text Box: HYDREF 2020
Text Box: Ym mis Medi roedd ein gweinidog ai wraig yn dathlu 
pum deg mlynedd yn y weinidogaeth.
Llongyfarchiadau mawr iddynt, a phob bendith ir dyfodol.
Text Box: Yn y llun uchod gwelir y Parchg H. Vincent Watkins a Brenda Watkins ym mhulpud Carmel Pontlliw ar l iddynt dderbyn cerdyn, siec a blodau oddi wrth yr ysgrifenyddes, Mrs Joan Davies.
Rhoddodd y ddau flynyddoedd o wasanaeth clodwiw a diffuant i'r capeli a'r ardaloedd canlynol:-
Cwmgarw, Cwmaman, Cylch Castell-nedd a Sgiwen, Treboeth, Penygroes a Phenrhiwgoch a Phontlliw.
Edrychwn ymlaen at flwyddyn nesaf, pan gawn, fel eglwys a ffrindiau, ddathlu'r garreg filltir arbennig hon yn hanes dau sydd mor annwyl a pharchus yn ein golwg.