Text Box:

Eglwys y bedyddwyr carmel baptist church pontlliw

Text Box: Mis TACHWEDD 2017

Duw yn bendithio gwaith Eglwys Carmel Pontlliw.

Wrth yrrur car adre ar nos Sul y pumed o Dachwedd daeth ail bennill o delyneg Gwilym R Tilsley i dref Talgarth ir cof.

Gwae fi na bawn yma ynghynt o ddwy ganrif,

I weled tre Dalgarth dan hudlath y nef,

Ei strydoedd yn llawnion o Gymry aneirif,

A Duw yn llefaru ym mynwent y dref.

Dynar diwrnod y clywodd William Williams Pantycelyn Hywel Harries, Talgarth, yn pregethur gair ym mynwent yr eglwys - ac maer gweddill yn hanes!

Diolch i Dduw am ein bendithio ni mor ogoneddus ar y Sul arbennig hwn o Dachwedd yn 2017.

Yn oedfar prynhawn, a llawr isa'r capel dan ei sang, urddwyd tri diacon newydd Joan Davies, Eluned Evans a Meinir Richards. Pythefnos ynghynt cynhaliodd y Parch. Simeon Baker, Undeb Bedyddwyr Cymru, gwrs arbennig ar eu cyfer, ynghyd r diaconiaid presennol.

Roedd yn gwrs hyfforddiant arbennig wedi ei strwytho yn ofalus ar hyd y llinellau canlynol:-

1 Y Diacon ar Bywyd Ysbrydol

2 Y Diacon ai Gyfrifoldebau

3 Y Diacon a Gwaith yr Eglwys.

Diolch yn fawr iddo am ei arweiniad cadarn ai sylwadau treiddgar.

Derbyniwyd dwy newydd i gymdeithas yr eglwys, sef y chwaer Bronwen Jones - ar chwaer Rosemary Jones fel aelod cydymaith.

Ar y bore Sul, yn oedfar plant ar ieuenctid, cawsom ein swyno gan amrywiaeth yr eitemau - yn unawdau, deuawdau a Gwaith grŵp. Diolch am wasanaeth cyson athrawon yr Ysgol Sul a chefnogaeth rhieni. Yna ir sedd fawr i wrando ar neges y gweinidog. Gofynnodd y cwestiwn a osododd yr Iesu iw ddisgyblion Pwy y mae pobl yn ei ddweud ydw i? Athro? Meddyg? Proffwyd? Gwrandawodd y plant yn astud ar ymateb Simon Pedr mai Mab Duw ydoedd. Hyfryd oedd gweld nifer o newydd ddyfodiaid ir ardal wedi ymuno ni - un ohonynt yn frodor o Dde Affrica.

Cawsom gyfle i groesawu Andrea yn l oi mis mel, yn dilyn ei phriodas yng Ngharmel wythnos ynghynt, Hyfryd oedd gweld torch o flodau or briodas yn harddu hen fwrdd y cymun, wrth ochr y pulpud.

Sul uwch y Suliau yn wir oedd hwn.

Diolch i ti, yr Hollalluog Dduw,

Am yr Efengyl Sanctaidd.

Haleliwia, Amen.