Rhufeiniaid 12 ( 11 )

 

Peidiwch byth â gadael i’ch brwdfrydedd oeri ond bod a dân yn gweithio i’r Arglwydd yn nerth yr Ysbryd Glân. (B.net)

 

Yn ddiorffwys eich ymroddiad Yn frwd eich ysbryd

gwasanaethwch yr Arglwydd

 

Yn wresog yn yr ysbryd

Be aglow with the spirit

 

With unflagging energy in ardour of spirit serve the Lord NEB

Never let your zeal flag

Maintain the spiritual glow (Moffatt )

 

 Mae Duw wedi rhoi bywyd newydd i ddynion yng Nghrist "Od oes neb yng Nghrist y mae Efe yn greadur / greadigaeth newydd"

Mae'r Apostol Paul yn dangos sut y mae dynion i fyw y bywyd newydd yng Nghrist. Swm a sylwedd dysgeidiaeth yr Epistol at y Rhufeiniaid bywyd newydd  o Dduw  -  bywyd newydd i Dduw

 

New life from God and new life for God make up the entire teaching of the Epistle to the Romans

 

Bywyd newydd yw fyw mewn cyswllt newydd - Yr Eglwys - corff Crist - nid corff o Gristnogion - ond corff Crist - pobl yn ddibynnol ar fwriadau Crist ( steadfast purposes of Christ ) -cwrdd Eglwys - beth a fynni di – pwrpas Duw ar gyfer yr Eglwys hon.

 

Rhaid bod ein calon yn y fusnes. We must have our heart in the business

 

Remember what you were. What you are ransomed

Never let your zeal flag Maintain the spiritual glow

Serve the Lord gwasanaethu yr Arglwydd

Crist sy'n cynnau'r tân  -  Dau ar y ffordd i Emmaus

Onid oedd ein calonnau ar dân ynom wrth iddo siarad â ni ar y ffordd.

 

Rhan o waith yr Ysbryd Glân yw ein tanio - yn gwneud yn frwd - wrth wasanaethu yr Arglwydd

 

Nid yn oer

"O Dduw rho im dy ysbryd, dy ysbryd ddaw a gwres"

 

Yn frwd eich ysbryd - condemniad ar Eglwys Laodicea "am nad wyt nac yn oer na brwd - claear"

 

Oer ein serch a gwan ein ffydd

 

Pan losgo'r lamp yn isel - dyna'r cyfnod - un peth yw cynnau'r tân

 

Cadw fe fynd - angen olew i gadw'r lamp i losgi

 

Give me oil in my lamp keep me burning

 

Cadw fe fynd

Digon hawdd dechrau rhywbeth

 

Paul who hath bewitched you - started well

 

 Ioan 8 ( 31,32)

If you continue - os arhoswch chwi yn fy ngair i, yr ydych mewn gwirionedd yn ddisgyblion i mi.

 

Dyna'r argraff y cawn o ddarllen llyfr yr Actau - Saint yr Eglwys fore yn gwybod sut i ddyfalbarhau - i ddal ati  i aros. Yn dyfalbarhau  in the Apostles creed in fellowship, they continued daily continued in the breaking of bread.

1979, 1,814,100 abandoned the faith in Europe

 

Wedi bod yn oer - tipyn o job i gadw'n gynnes. Felly yn ysbrydol - sut i ni'n mynd i lwyddo i fod yn wresog yn yr ysbryd. How are we to maintain the spiritual glow fel Eglwys yng Ngharmel?

 

Drwy fod yn gymdeithas unol - by being an united fellowship

 

Eglwys Fore - unol  One heart and soul

Salmydd 133 Wele mor ddaionus ac mor hyfryd yw trigo o frodyr ynghyd Behold how good and pleasant it is for brethren to dwell together in unity.

 

Eglwys yn Antiochia - proffwydi ag athrawon o wahanol liw a chefndir - eto yn gweithio fel un - dylanwad yr Ysbryd

 

Barnabus + Simeon (called the black)

Pedr ( brwd impulsive + Ioan - disgybl yr oedd Iesu yn ei garu - meddal - mynd gyda'i gilydd i'r deml)

 

Depth of unity within the body of Christ is most crucial factor for success of Church

 

Gweddi fawr Iesu - Ioan 17  am undod

May be one - that the world may believe that thou has sent me.

 

Paul "Ymrowch i gadw a rhwymyn tangnefedd, yr undod y mae'r Ysbryd yn ei roi. Bwysig bod cariad wrth wraidd yr undod. "Yn dy gariad gwna ni'n un."

 

Not peace at any price but love ar all costs. We felt God's love. Squeeze an orange to get the juice, so through pressures and hurts in our relationships love of Jesus can be shown - provided we learn to forgive.

 

"Bwriwch ymaith oddi wrthych bob chwerwder, llid, digofaint, twrw a sen, ynghyd â phob drwg deimlad. Byddwch yn dirion wrth eich gilydd, yn dyner eich calon, yn maddau i'ch gilydd fel y maddeuodd Duw yng Nghrist i chwi.

 

Not absence of discord - but presence of love

Cold war - well not absence of war rather presence of peace.

 

Eglwys Fore with one accord. Gweld nhw gyda'i gilydd - like birds of a feather - gweld un disgybl

Maintain the spiritual glow - by being a praying fellowship - yn gymdeithas weddigar

 

Worship / prayer should be a delight not a duty.

Salm 122 (1 ) Mor hawddgar yw dy bebyll di, O Arglwydd y lluoedd. Fy enaid a hiraetha, ie ac a flysia am gynteddau yr Arglwydd. Fy nghalon a'm cnawd a waeddant am y Duw byw.

 

 Iesu Grist Marc 1 (35)

Yn gynnar iawn !! cododd - mynd i le unig i weddďo. Ar fynydd olewydd

 

Every minister ought to know that if the prayer meetings are neglected all his labours are in vain.

 

Apostol Paul Gweddi yn hanfodol - Galw i gof yn ein gweddďau Nid ydym yn peidio â gweddďo drosoch

 

Priod waith pob duwiol yw -

Gwaith neilltuol arbennig special y Cristion.

 

Mae munud yn dy gwmni yn newid gwerth y byd

 

You can't go on praying and sinning - sylweddoli'n seis

 

Llwybr i'w gerdded - llwybr gweddi i'r Cristion - wedi colli'r llwybr heddiw -

I dawel lwybrau Gweddi O Arglwydd arwain fi.

Llwybr gwirfoddol - teimlo rheidrwydd mewnol

rhaid myned trwy Samaria - nid yn ddaearyddol - inner compulsion

 

Acts 4 - Disgyblion mewn argyfwng - opposition - prayed 5 verses reminding them of sovereignty of God - 2 for their specific request. Not what we say or sing bit how we say or sing. C&F Gweddi'r Arglwydd - o'r galon Nid gweddi'r geiriau ond galon. Mewn ysbryd a gwirionedd. Prayer brings power to overcome. Wedi gorchfygu a mynd drwy dymhestloedd.

 

Iesu Grist yng Ngethsemane

Church of prayer - Church of power

 

Never let your zeal flag

Maintain the spiritual glow

Drwy fod yn gymdeithas sy'n barod ei thystiolaeth - by being a witnessing fellowship

 

Do we come to Church to worship Christ from the neck up!! He has no feet no hands but ours

Rhaid wrth lygaid i ganfod - eglwys ddall ddim gwerth - yr angen C&F Pedr a Ioan 0 Dysg i'm llygaid allu canfod

 

Rhaid wrth lais  i gyhoeddi - diflas colli llais - trychineb yw gweld Eglwys fud yn gwbl ddiwerth

 

Pwy ddichon fod yn fud Ni allwn ni dewi a son!!

Am inni dewi cyd

Acts 4 Dyro i'th weision lefaru dy air a phob hyder - dyna'i consarn nhw - boldness. Ac ar waetha erledigaethau, gwrthwynebiad, bygythiadau & beatings "they did not cease teaching and preaching Jesus as the Christ"

 

C&F Richard Wurmbrand - mewn carchar dros Iesu Grist - beatings for witnessing

Rhaid wrth law i godi ‑ I godi dynion ar eu traed

Er mwyn carmel Pontlliw, Er mwyn Iesu, Er mwyn dyn a Duw

Never let your zeal flag

Maintain the spiritual glow

Emyn 311

Rho gymorth im i lynu Lle ni bo dau neu dri

Na'm dener byth i gefni ar sanctaidd byrth dy d

O ysbryd Glân, i'n clonnau ni

Y gwir oleuni danfon;

A hefyd sęl tra fom ni byw

I garu Duw yn ffyddlon