Galations 6 (14)                   

(Darllen Esaiah 53)

 

Eithr na ato Duw i mi ymffrostio ond yng nghroes ein Harglwydd Iesu Grist, trwy yr hwn y croeshoeliwyd y byd i mi, a minnau i'r byd.

 

But God forbid that I should glory save in the cross of our Lord Jesus Christ, by which the world has been crucified to me, and I to the world.

 

Does dim eisiau dweud wrth Eglwys Carmel Pontlliw taw y Groes oedd pregeth fawr yr Apostol Paul.

 

Dyma oedd ei ymffrost. Paul yn gallu canu

 

Yng nghroes Crist y gorfoleddaf

Croes uwch difrod amser yw

Y mae hapusrwydd pawb o'r byd

Yn gorffwys yn dy angau drud

 

Does dim angen dweud chwaith mai marwolaeth yr Arglwydd Iesu Grist ar y groes yw canol a chalon yr Efengyl

 

Fe bregethodd Paul y Groes ar waetha amhoblogrwydd ei destun -despite its unpopularity

 

Dydy pregethu'r Groes byth wedi bod yn boblogaidd

Dydy e ddim yn boblogaidd heddiw.

 

Roedd e'n faen tramgwydd i'r Iddewon / ffolineb i'r Groegiaid. Mae ei teulu o hyd yn y tir.

 

Canys yr ymadrodd am y Groes ffolineb yw i'r rhai sydd ar lwybr colledigaeth

 

Arwain at erledigaeth mae pregethu'r Groes - darllenwch eich Beibl.

 

The Cross - the emblem of suffering and shame - was / is offensive to people

Presupposes we are sinners in need of a Saviour.

 

Ac eto roedd yr Apostolion wedi mynyd ei bregethu ar waetha erledigaeth, dioddefaint a merthyrdod.

 

Marwolaeth Crist ar y Groes a'i ystyr - dyna oedd y peth cyntaf.

 

Cofiwch fe bregethodd Crist am ei Groes. Roedd e'n dal i ddweud wrth ei ddisgyblion amdani

 

Mathew 16 ( 21 - 23 )

O'r amser hwnnw y dechreuodd Iesu ddangos i'w ddisgyblion fod yn rhaid iddo fynd i Jerwsalem, a dioddef llawer a'i ladd.

Pedr Ni chaiff hyn ddigwydd i ti

 

Nid y ffaith fy mod yn Fab Duw sydd yn mynd i'ch achub - ond yr hyn rwy'n mynd i wneud drosoch ar Galfaria - dyna oedd e am iddynt weld.

 

Dyna ystyr y geiriau

"Marw dros un bron a suddo"

 

Mathew 20 ( 28 )

Mab y Dyn, na ddaeth i gael ei wasanaethu ond i wasanaethu, ac i roi ei einioes yn bridwerth dros lawer - to give his life a ransom for many.

 

Darllenwch yr Efengylau, pregethau Paul, yr Epistolau - y Thema Fawr - y Groes.

 

While we were yet sinners - Christ died for us.

 

Pregethu yr ydym - Grist wedi ei groeshoelio.

 

Dewisais beidio â gwybod dim yn eich plith ond Iesu Grist ac yntau wedi ei groeshoelio

 

I Grist farw dros ein pechodau ni.

 

Y peth cyntaf o rhan pwysigrwydd - i Grist farw dros ein pechodau ni - Newyddion da - iachawdwriaeth - Croes Crist.

 

Pam i ni yma heno 1 Cor 11 ( 23 )

Datgan, cyhoeddi pregethu "marwolaeth yr Arglwydd, hyd nes y daw - dyna bwrpas y cymun.

 

Rhag ofn i ni anghofio y gwaith gyflawnwyd un prynhawn at fyth gofiadwy fryn.

 

Dros bechadur buost farw

 

Pam y mae Paul yn ymffrostio yn y Groes?

 

Because it is by this Cross we are saved

 

Nid damwain oedd y Groes - nid y drasiedi fwyaf a welodd ein  byd. Nid rhywbeth i fod yn drist yn ei gylch.

Oni bai i Grist farw fyddai ar ben arno ni i gyd.

 

Ni fyddai efengyl i'w chyhoeddi.

 

Y Groes sy'n sicrhau ein hiachawdwriaeth. Isaac Watts

"When I survey the wondrous Cross"

 

Nid gofyn i ni achub ein hunain mae'r Groes

 

Nid gofyn i ni wneud rhywbeth ond cyhoeddi GORFFENNWYD - mae e wedi ei wneud, mae e wedi digwydd

 

Maddeuwyd pechodau - cymodwyd gelynion a Duw

 

Pwy aeth i'r Groes? Mab Duw - Cyffes Pedr - Ti yw y Crist - Mab y Duw byw - Ti'n iawn Pedr

 

He came to die. Born to die.

Born to raise the Sons of earth

Born to give them second birth

 

Pam?

Achos i chi a fi a phawb o bobl y byd yn euog - under the condemnation of a Holy God.

 

Dod i'n gwaredu ni wnaeth e

 

PAWB a bechasant.

 

RECOGNITION OF FACTS

Cydnabod ffeithiau yn gallu bod yn boenus

 

Never be a minister of Bloomsbury

Never have black hair again

Never be 30 again

 

Can be painful!!

 

Recognize we are sinful - separated from God

 

For all have sinned - the most respectable non-Christian is as damned and hopeless as the vilest offender. Dim gwahaniaeth. Crist - let him who is without sin - separation from God - dyna yw pechod - dim dweud fibs

 

The Good Life syndrome - if you live a good life - as good as those who go - acceptable to God

 

Not New Testament teaching

 

Get used to the dark - Restaurant - dywyll pan es i mewn erbyn y sweet gallu gweld

 

Problem of inadequacy - too bad - not good enough for God to accept.

 

God is righteous - Oen Duw yr hwn  sy'n cymryd ymaith bechodau'r byd

 

Ar Galfaria - fe gymerodd Duw dy bechodau di a minnau a'i gosod ar Grist.

 

2 Cor 5 ( 21 )

Esaiah 53 (6)

Ioan 3 (16)

Canys felly y carodd Duw y byd fel y rhoddodd i farw

 

Nid oes yn awr dim damnedigaeth

 

Dim rhaid deall - derbyn

 

Cred y Neges

Dim byd arall

Cred yn yr Arglwydd Iesu

Ceidwad y carchar

 

Only believe and thou shalt see

That Christ is all in all to thee

 

Does dim ots pwy wyt ti - does dim ots beth fuost ti - cred yn yr Arglwydd Iesu - ac fe glywi di fe'n dweud

"Maddeuwyd i ti dy bechodau"

 

The vilest offender who truly believes

That moment from Jesus a pardon receives

 

It is by believing that we receive salvation not through effort on our part - but through the wrestling of another in the garden, on the cross - by relying on him.

Ransomed, healed, restored, forgiven

Fy ngwisgo a'i gyfiawnder

Amazing love, how can it be

That thou my God shouldst die for me

 

Acts 16 ( 30 - 31 )

And can it be that I should boast

An interest in my Saviour's blood

Died he for me who caused his pain

For me, who  him to death pursued.